CP-1300 - ATV cung cấp thiết bị giao thông, an ninh hình sự chuyên nghiệp