Công cụ hỗ trợ - ATV cung cấp thiết bị giao thông, an ninh hình sự chuyên nghiệp