Bộ Công an, công an các tỉnh thành phố, huyện - ATV cung cấp thiết bị giao thông, an ninh hình sự chuyên nghiệp